Новини кафедри


        За міжнародною статистикою, 2,5 з 10 смертей від онкологічної патології — це смерть від раку легенів, а в 1 людини з 14... (Докладніше...)
Рак шийки матки.                                 В 2020 році, в... (Докладніше...)
Звязок між “сімейним” раком, мутаціями BRCA та посиленим спостереженням за пацієнтами.            ... (Докладніше...)

Магістратура

e-mail Друк PDF
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 

Н А К А З
 

 


				
				
 N 295 від 24.09.96          Зареєстровано в Міністерстві 
  м.Київ               юстиції України 
                   3 грудня 1996 р. 
                   за N 697/1722 
 

Про внесення змін і доповнень до Тимчасових правил прийому
до магістратури в медичних вищих навчальних закладах

 

     Відповідно до Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про освіту" від 23 березня 1996 року ( 100/96-ВР ) та з метою введення поглибленої спеціальної, науково-практичної, педагогічної і дослідницької підготовки спеціалістів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах освіти IV рівня акредитації, підвищення якості підготовки лікаря(провізора)-спеціаліста на заключному етапі багатоступеневої вищої медичної (фармацевтичної) освіти Н А К А З У Ю:
 

     1. Внести зміни і доповнення до "Тимчасових правил прийому до магістратури в медичних вищих навчальних закладах", затверджених наказом МОЗ України "Про впровадження підготовки магістрів медицини у медичних вищих навчальних закладах" від 09.07.93 N 157 ( z0092-93 ), виклавши їх у такій редакції (додається).

     2. Ввести в дію Тимчасове положення про порядок підготовки магістрів медицини (фармації) у вищому медичному (фармацевтичному) закладі освіти IV рівня акредитації з 1 січня 1997 р.

     3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя, керівникам виробничих об'єднань, підприємств, акціонерних товариств "Фармація", ректорам вищих медичних (фармацевтичного) закладів освіти IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти, керівникам закладів (установ) охорони здоров'я, підпорядкованим Міністерству охорони здоров'я України, що здійснюють підготовку лікарів (провізорів) в інтернатурі, прийняти дане Тимчасове положення для керівництва та виконання.

     4. Вважати таким, що втратив чинність п.4 наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про впровадження підготовки магістрів медицини у медичних вищих навчальних закладах" за N 157 від 09.07.1993 ( z0092-93 ).

     5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника Головного управління закладів освіти Ю.В.Вороненко.
 

 


				
				
 Міністр                        А.М.Сердюк 

Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 24.09.96
N 295
 

Тимчасове положення
про порядок підготовки магістрів медицини (фармації)
у вищому медичному (фармацевтичному) закладі освіти
IV рівня акредитації
 

     1. Підготовка фахівців за напрямами професійного спрямування "Медицина" та "Фармація" і освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" (надалі - магістратура) у вищих медичних (фармацевтичному) закладах освіти IV рівня акредитації та закладах (факультетах) медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти (надалі - вищі заклади освіти) проводиться на базі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста.

     2. Магістр медицини (фармації) - це завершений освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі отриманої кваліфікації лікаря(провізора)-спеціаліста здобув поглиблені спеціальні вміння та знання, має досвід їх застосування у певній галузі медицини (фармації) та захистив на вченій раді вищого закладу освіти (факультету) магістерську роботу.

     3. Підготовка магістрів медицини (фармації) проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певного лікарського (провізорського) фаху в інтернатурі і спрямоване на поглиблену спеціальну, науково-практичну, педагогічну та дослідницьку підготовку фахівця з цієї ж лікарської (провізорської) спеціальності згідно з переліком лікарських (провізорських) спеціальностей, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.06.95 N 114 ( z0399-95 ) "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я, переліку лікарських посад і переліку посад фармацевтичних працівників".

     4. Магістратура у вищих закладах освіти відкривається та ліквідується за окремими спеціальностями наказом Міністерства охорони здоров'я України за узгодженням з Міністерством освіти України на підставі клопотань цих вищих закладів освіти, які подаються до Головного управління закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України до 1 лютого поточного року.

     Відкриття магістратури з окремої спеціальності здійснюється на термін до п'яти років, протягом якого вищим закладом освіти може проводитись прийом в магістратуру. По закінченню цього терміну вищий заклад освіти порушує клопотання перед Міністерством охорони здоров'я України про продовження магістратури з цієї спеціальності. При відсутності такого клопотання магістратура з певної спеціальності, термін дії якої перевищив встановлений термін, вважається ліквідованою.

     5. Планування щорічних обсягів підготовки магістрів медицини (фармації) з кожної спеціальності здійснює Міністерство охорони здоров'я України з урахуванням перспективних потреб галузі у науково-педагогічних кадрах.

     Вищі заклади освіти, в яких відкрита магістратура з певних спеціальностей, до 1 березня кожного року подають до Головного управління закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України заявки на число місць в магістратурі з кожної спеціальності на поточний рік. Узагальнений та затверджений план прийому до магістратури з кожної спеціальності доводиться Міністерством охорони здоров'я до вищих закладів освіти до 1 квітня кожного року.

     6. Фінансування вищих закладів освіти з питань діяльності магістратури здійснюється за рахунок коштів, які передбачаються для підготовки лікарів(провізорів)-інтернів, та інших коштів вищого закладу освіти в межах загального фінансування з державного бюджету.

     7. В магістратуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію спеціаліста, рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти на наукову роботу і зараховані на посади лікарів(провізорів)-інтернів в базових закладах (установах) охорони здоров'я для навчання в інтернатурі.

     Навчання в магістратурі проводиться на тій же кафедрі вищого закладу освіти, на якій інтерн проходить очну частину навчання в інтернатурі.

     8. Тривалість навчання в магістратурі визначається термінами навчання в інтернатурі і встановлюється на термін до 1-2 років в залежності від спеціальності згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 6.03.96 N 50 ( z0134-96 ) "Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів". Для лікарів(провізорів)-інтернів, які одночасно навчаються в магістратурі, тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих закладів освіти подовжується на 3 місяці за рахунок відповідного скорочення тривалості стажування в базових закладах та установах охорони здоров'я.

     Подовження навчання в магістратурі можливе за тих же підстав і умов, за яких лікарю(провізору)-інтерну подовжується навчання в інтернатурі.

     9. Прийом до магістратури проводиться за конкурсом на місця та спеціальності, які затверджені Міністерством охорони здоров'я України, про що вищим закладом освіти оповіщається в пресі не пізніше ніж за два місяці до початку прийому документів.

     10. Прийом документів для вступу до магістратури проводиться вищим закладом освіти щорічно з 1 до 31 серпня.

     Особи, що вступають до магістратури, подають на ім'я ректора вищого закладу освіти:

     - заяву;

     - особисто заповнений листок обліку кадрів;

     - копію диплома про повну вищу медичну (фармацевтичну) освіту;

     - виписку з трудової книжки з записом про прийом на роботу в базовий заклад (установу) охорони здоров'я на посаду лікаря(провізора)-інтерна;

     - рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти до навчання в магістратурі;

     - список опублікованих наукових праць і винаходів (при наявності).

     Прийом документів здійснює підрозділ вищого закладу освіти, який відповідає за магістратуру.

     11. Для проведення прийому в магістратуру наказом ректора вищого закладу освіти створюється приймальна комісія. До її складу входять: проректор з наукової роботи (голова), завідуючий підрозділом вищого закладу освіти, відповідальний за навчання магістрантів (відповідальний секретар), завідуючі профільними кафедрами, професори, доценти, провідні вчені. Роботою комісії керує її голова.

     12. Рішення про допуск лікаря(провізора)-інтерна до вступних іспитів до магістратури виноситься приймальною комісією, про що сповіщається вступнику не пізніше 5 днів після подання документів.

     Приймальна комісія може відмовити в допуску до вступних іспитів в зв'язку з відсутністю всіх або окремих документів, що вказані в п.10 цього Положення, або поданням їх після встановленого терміну.

     13. Кожний вступник проходить співбесіду і складає вступні іспити з спеціальності магістратури та з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської, італійської) в обсязі діючих програм для вищих закладів освіти. Співбесіда та вступні іспити проводяться з 1 до 10 вересня.

     Повторне складання вступних іспитів не допускається.

     14. Прийом вступних іспитів в магістратуру проводиться екзаменаційними комісіями, що призначаються ректором вищого закладу освіти. До складу екзаменаційних комісій входять кваліфіковані спеціалісти (доктори і кандидати наук) з спеціальності магістратури та суміжних спеціальностей.

     До складу екзаменаційних комісій з іноземних мов можуть включатися і висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня.

     15. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в магістратурі, а також відраховані з неї за протиправні дії або невиконання індивідуального навчального плану, правом повторного вступу до магістратури не користуються.

     16. Лікарям(провізорам)-інтернам, які допущені до вступних іспитів в магістратуру, може надаватися відпустка без збереження заробітної плати за місцем роботи для підготовки і складання вступних іспитів з розрахунку 5 днів на кожний іспит.

     Документом, що засвідчує право на відпустку без збереження заробітної плати, є повідомлення про допуск до складання вступних іспитів в магістратуру.

     17. Після проведення вступних іспитів приймальна комісія проводить засідання з питань зарахування лікарів(провізорів)-інтернів до магістратури не пізніше 15 вересня. На підставі результатів конкурсних вступних іспитів приймальна комісія виносить рішення по кожному кандидату окремо.

     При рівності конкурсних балів особи, які мають диплом про повну вищу освіту з відзнакою, мають переважне право при зарахуванні.

     Рішення приймальної комісії приймаються більшістю голосів членів комісїї, а в разі їх рівності, голос голови приймльної комісії є вирішальним.

     Рішення засідання приймальної комісії оформляється протоколом.

     18. Рішення приймальної комісії про зарахування вступників до магістратури затверджується Міністерством охорони здоров'я України.

     Вищий заклад освіти протягом 5 днів після засідання приймальної комісії подає для затвердження до Головного управління закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України за підписом голови приймальної комісії списки осіб, які брали участь в конкурсі до магістратури (прізвище, ім'я, по-батькові, наявність диплому з відзнакою та рекомендації вченої ради до навчання в магістратурі, спеціальність за дипломом лікаря чи провізора, коли і де отримав диплом, спеціальність інтернатури, найменування закладу охорони здоров'я, в який ця особа зарахована на посаду лікаря чи провізора-інтерна, номер наказу та дата зарахування до інтернатури, спеціальність магістратури, результати вступних іспитів до магістратури, рекомендація про зарахування чи причина відмови).

     Міністерство охорони здоров'я України розглядає подані документи та повідомляє вищий заклад освіти про прийняте рішення протягом 10 днів.

     19. Рішення про прийом до магістратури або відмову в прийомі повідомляється вищим закладом освіти вступникам в 5-денний термін після отримання списків осіб, затверджених Міністерством охорони здоров'я України для зарахування до магістратури.

     Вступники зараховуються на навчання з 10-15 жовтня наказом ректора вищого закладу освіти після отримання списків осіб, затверджених Міністерством охорони здоров'я України для зарахування до магістратури.

     20. На підставі подання завідуючого профільною кафедрою вищого закладу освіти проректор з наукової роботи вищого закладу освіти до 1 листопада затверджує лікарю індивідуальний навчальний план підготовки магістра та тему його магістерської роботи під час проходження ним інтернатури. Тема магістерської роботи може передбачати певні науково-практичні дослідження, які будуть виконуватись не лише у вищому закладі освіти, але і під час проходження навчання в інтернатурі на базі стажування.

     21. Освітньо-наукова програма вищої освіти за професійним спрямуванням "Медицина" ("Фармація") рівня магістра з кожної спеціальності розроблюється відповідними опорними кафедрами вищих закладів освіти із залученням необхідних провідних фахівців певної галузі і затверджується науково-методичною радою з медицини та фармації Міністерства освіти України та Міністерством охорони здоров'я України.

     22. Керівники закладів (установ) охорони здоров'я (разом з відповідальними за інтернатуру на базах стажування), в яких лікарі(провізори)-інтерни проходять інтернатуру, зобов'язані внести зміни в навчальний план заочної частини навчання в інтернатурі для лікарів(провізорів)-інтернів, які вступили до магістратури, передбачивши скорочення тривалості заочної частини навчання згідно п.8 цього Положення за рахунок інтенсифікації навчального процесу. Підставою для скорочення тривалості заочної частини навчання в інтернатурі є повідомлення вищого закладу освіти про зарахування лікаря(провізора)-інтерна в магістратуру та копія індивідуального навчального плану проходження очної частини навчання в інтернатурі у вищому закладі освіти.

     23. Особи, які без поважних причин протягом двох тижнів з дня початку занять не прибули до місця навчання, підлягають за узгодженням з Головним управлінням закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України відрахуванню з магістратури наказом по вищому закладу освіти.

     Відрахування з магістратури у вищезазначеному порядку також здійснюється при відрахуванні з інтернатури та в інших випадках, передбачених п.66 Положення про державний вищий заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5.09.96 N 1074 ( 1074-96-п ).

     24. Лікарям(провізорам)-інтернам, які прийняті для навчання в магістратуру з одночасним проходженням інтернатури, виплачується на загальних підставах заробітна плата лікаря(провізора)-інтерна. Стипендія їм не виплачується.

     25. Переведення лікарів(провізорів)-інтернів, які навчаються в магістратурі, з одного вищого закладу освіти в інший здійснюється керівниками вищих закладів освіти за погодженням з Головним управлінням закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України за умови, коли проводиться переведення лікарів(провізорів)-інтернів з одного вищого закладу освіти в інший.

     26. Особа, відрахована з магістратури до закінчення терміну навчання, може бути поновлена на термін, що залишився, крім випадків відрахування за протиправні дії. Поновлення здійснюється наказом ректора вищого закладу освіти за умови навчання лікаря(провізора)-інтерна в інтернатурі та за погодженням з Головним управлінням закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України.

     27. Кожному лікарю(провізору)-інтерну, одночасно з його зарахуванням до магістратури, ректором вищого закладу освіти призначається науковий керівник з числа докторів (кандидатів) наук або професорів (доцентів) - співробітників кафедри, де лікар проходить очну частину навчання в інтернатурі.

     При виконанні науково-практичних досліджень на стику суміжних проблем дозволяється призначати наукового керівника і консультанта.

     Науковий керівник консультує лікаря(провізора)-інтерна з наукової проблематики, контролює виконання ним індивідуального навчального плану та несе особисту відповідальність за якісне і вчасне виконання магістерської роботи та підготовку магістра.

     Кількість осіб, прикріплених одночасно до одного наукового керівника, визначається за його згодою ректором вищого закладу освіти і не повинна перевищувати п'яти.

     28. Норма часу для розрахунку і обліку навчальної роботи викладачів вищого закладу освіти з особами, що навчаються в магістратурі, встановлюється згідно з п.20 відповідних норм, затверджених наказом Міністерства освіти України від 7.06.96 N 195 ( z0403-96 ) "Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи викладачів і Рекомендацій щодо запровадження їх у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації".

     29. Особа, яка навчається в магістратурі, працює за індивідуальним навчальним планом затвердженим не пізніше, ніж через місяць від початку занять науковим керівником і ректором (проректором з наукової роботи) вищого закладу освіти. Перед поданням магістерської роботи до захисту лікар(провізор)-інтерн звітує про виконання індивідуального навчального плану на засіданнях кафедри і атестується науковим керівником.

     Особа, яка не виконує у встановлений термін індивідуальний навчальний план, за поданням наукового керівника відраховується з магістратури наказом ректора вищого закладу освіти після погодження з Головним управлінням закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України.

     30. Лікарі(провізори)-інтерни, навчаючись в магістратурі, зобов'язані оволодіти глибокими професійними знаннями, набути навиків самостійної науково-практичної, дослідницької, педагогічної та навчально-методичної роботи з відповідної лікарської (провізорської) спеціальності.

     За час навчання в магістратурі лікарі(провізори)-інтерни повинні у встановлені терміни:

     - повністю виконати індивідуальний навчальний план та програму;

     - оволодіти методиками проведення основних науково-практичних досліджень;

     - оволодіти основами педагогічної майстерності та проведення навчально-методичної роботи;

     - систематично звітувати про хід виконання плану підготовки магістра медицини (фармації) на засіданні кафедри вищого закладу освіти (вченій раді факультету);

     - виконати і захистити магістерську роботу;

     - виконувати правила внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти;

     - виконати програму інтернатури за обраним фахом і пройти атестацію для визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста з обраної спеціальності згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я України від 6.03.96 N 50 ( z0134-96 ) "Про затвердження Переліку спеціальностей та строків навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів" та від 19.09.96 N 291 ( z0696-96 ) "Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації".

     31. Особи, які навчаються в магістратурі, мають право:

     - користуватись навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою вищого закладу освіти;

     - на отримання всіх видів наукової інформації і наукове консультування;

     - брати участь через виробничі наради кафедри в обговоренні питань удосконалення навчального процесу та інших питань, що стосуються магістратури;

     - на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

     - на забезпечення упорядкованим житлом в гуртожитку під час навчання у вищому закладі освіти за індивідуальним навчальним планом очної частини навчання в інтернатурі у випадку, якщо лікар(провізор)-інтерн іногородній;

     - на продовження навчання в інтернатурі після відрахування з магістратури;

     - на інші права згідно з чинним законодавством.

     Покладання на осіб, які навчаються в магістратурі обов'язків, що не пов'язані з виконанням індивідуального навчального плану та програми, не допускається.

     32. Для проведення науково-практичних досліджень за затвердженою темою магістерської роботи та виконання інших розділів індивідуального плану підготовки магістра лікарі(провізори)-інтерни можуть бути відряджені під час проходження ними очної частини навчання в інтернатурі у вищому закладі освіти за рахунок коштів цього закладу або інших установ (підприємств, організацій, юридичних та фізичних осіб) до провідних наукових установ і вищих закладів освіти України та інших країн.

     33. Особам, які навчаються в магістратурі, можуть бути призначені стипендії імені видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів. Розмір і порядок призначення іменних стипендій встановлюються вченою радою вищого закладу освіти, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством освіти України, Президією НАН та АМН України, Кабінетом Міністрів України.

     34. Особи, які навчаються в магістратурі, користуються канікулами тривалістю один календарний місяць, що включається до загального терміну навчання. Канікули повинні збігатись з відпусткою лікаря(провізора)-інтерна.

     35. Магістерська робота - це узагальнення самостійної науково-практичної роботи лікаря(провізора)-інтерна, викладене на 40-50 сторінках машинопису (без врахування списку літератури, таблиць та ілюстрацій) відповідно до діючих вимог до звіту про наукову роботу. Магістерська робота друкується у двох примірниках, один з яких перед захистом подається до бібліотеки вищого закладу освіти. За матеріалами магістерської роботи лікарю(провізору)-інтерну рекомендується мати публікації та виступи на науково-практичних конференціях, з'їздах, симпозіумах тощо.

     36. Перед захистом магістерської роботи проректор з наукової роботи вищого закладу освіти за поданням декана факультету затверджує двох рецензентів з числа провідних вчених з фаху магістерської роботи, які представляють свої висновки про відповідність наукового дослідження встановленим вимогам до магістерської роботи до вченої ради вищого закладу освіти (факультету) не пізніше 10 днів до захисту магістерської роботи.

     При наявності позитивних висновків рецензентів магістерська робота допускається до захисту.

     37. До вченої ради вищого закладу освіти (факультету) не пізніше 10 днів до захисту магістерської роботи подаються такі документи:

     - заява про допуск до захисту роботи на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра медицини (фармації) з візою голови вченої ради;

     - один примірник магістерської роботи;

     - виписка з протоколу засідання кафедри про обговорення магістерської роботи з записом про рекомендацію до захисту на вченій раді вищого закладу освіти (факультету);

     - висновки рецензентів щодо магістерської роботи;

     - характеристика за підписом завідуючого кафедрою та декана факультету з приведенням оцінок за дисципліни, передбачених навчальним планом та програмою магістратури;

     - особовий листок обліку кадрів з фотокарткою 4х6 см;

     - список публікацій та виступів за темою магістерської роботи;

     - довідка з бібліотеки про прийняття магістерської роботи на постійне зберігання.

     38. Захист магістерської роботи відбувається на засіданні вченої ради вищого закладу освіти (факультету) при наявності не менше 2/3 членів ради і оформляється окремим протоколом. Копія протоколу захисту зберігається в особовій справі особи, що навчалась в магістратурі.

     Перед захистом вчений секретар ради оголошує матеріали особової справи претендента. На викладення матеріалів своєї науково-практичної роботи магістранту надається до 10 хвилин. Після доповіді і відповідей на запитання оголошуються висновки рецензентів щодо магістерської роботи. В обговоренні доповіді можуть брати участь всі присутні на засіданні вченої ради. В кінці захисту проводиться відкрите голосування про присвоєння лікарю(провізору)-інтерну освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр медицини (фармації)".

     39. Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр медицини (фармації)" присвоюється, якщо за це проголосувало не менше 2/3 присутніх членів вченої ради. Магістру медицини (фармації) видається диплом. Диплом з відзнакою видається, якщо не менше 75% дисциплін, передбачених навчальним планом та програмою магістратури, складено з оцінками "відмінно", а з інших дисциплін не було оцінок "задовільно".

     40. Магістри медицини(фармації) мають право брати участь в конкурсі до аспірантури на клінічні кафедри, у відділи, лабораторії вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, а також медичних науково-дослідних установ без відпрацювання ними двох років за фахом, необхідних для вступу до аспірантури після закінчення інтернатури.

     41. Лікарі(провізори)-інтерни, які повністю виконали навчальні плани та програми інтернатури та магістратури, захистили на вченій раді вищого закладу освіти (факультету) магістерську роботу, отримують разом з сертифікатом спеціаліста з певного лікарського (провізорського) фаху диплом (диплом з відзнакою) магістра медицини (фармації) і працевлаштовуються відповідно з направленням на роботу після закінчення вищого закладу освіти.

     42. Термін закінчення навчання в магістратурі збігається з терміном закінчення навчання в інтернатурі. Тривалість навчання в магістратурі зараховується в стаж науково-педагогічної роботи.

     43. В окремих випадках, за рекомендаціями вчених рад закладів освіти та за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України, до конкурсу в магістратуру можуть допускатися особи, які мають сертифікат лікаря(провізора)-спеціаліста після закінчення інтернатури.

     Навчання в магістратурі таких осіб триває 1 рік, здійснюється на кафедрах вищих закладів освіти на умовах контрактів за рахунок коштів галузевих міністерств, відомств, місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб і проводиться за спеціальностями, що відповідають спеціальностям сертифікату лікаря(провізора)-спеціаліста. Відповідність спеціальностей магістратури та сертифікату лікаря(провізора)-спеціаліста визначає Міністерство охорони здоров'я України.

     Особи, які мають сертифікат лікаря(провізора)-спеціаліста після закінчення інтернатури і зараховані в магістратуру, можуть бути відряджені на навчання в магістратуру закладом (установою), де вони працюють, на умовах, що визначаються в контракті, або бути звільнені з роботи в зв'язку з зарахуванням до магістратури. Працевлаштування таких осіб після закінчення магістратури здійснюється відповідно до умов контракту.

     44. Контроль за діяльністю магістратури і підготовкою фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" у вищому закладі освіти здійснюється проректором з наукової роботи цього закладу. Методичне керівництво і контроль за діяльністю магістратури у вищих закладах освіти здійснюється Головним управлінням закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України.
 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable