Новини кафедри


        За міжнародною статистикою, 2,5 з 10 смертей від онкологічної патології — це смерть від раку легенів, а в 1 людини з 14... (Докладніше...)
Рак шийки матки.                                 В 2020 році, в... (Докладніше...)
Звязок між “сімейним” раком, мутаціями BRCA та посиленим спостереженням за пацієнтами.            ... (Докладніше...)

Піскорський Олександр Олександрович

e-mail Друк PDF

alt

Піскорський Олександр Олександрович, асистент кафедри

Закінчив у 2014 ВНМУ ім. М.І. Пирогова, лікувальна справа. З 2014 по 2016 навчався в інтернатурі на кафедрі онкології НМУ ім. О.О. Богомольця за спеціальністю клінічна онкологія. У 2016р. отримав спеціалізацію з онкохірургії  на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика. З серпня 2016 по липень 2018-  навчався у клінічній ординаторі на  кафедрі онкології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. З вересня 2018р асистент кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. За сумісництвом працює на клінічній базі кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця - Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №3 онкохірургом.

Пройшов навчання в наступних школах та курсах: ESTS, Department of Thoracic Surgery, Otto Wagner hospital, Vienna. « Management of  NSCLC , mesothelioma , typical and atypical carcinoid , as well as technical aspects of VATS lobectomies» ( квітень 2017р), Національний інститут раку, підвищення кваліфікації за спеціалізацією «онкологія» у відділенні малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтенсивної радіології ( 22.07.16- 23.08.16), 25th European conference on general thoracic surgery, Innsbruck, Austria «Robot-assisted surgery» (28-31 травня 2017)., Director of the State Expert Centr of the MoH of Ukraine «Good clinical practice» (Київ 5-6 жовтня 2017).

За період роботи зарекомендував себе як старанний та кваліфікований лікар. Приймає активну учать у лікувальній , педагогічній та науковій діяльності кафедри та клініки. Має досвід проведення міжнародних клінічних випробувань та є співдослідником  у трьох діючих клінічних дослідженнях.

В січні 2019 р. затверджено тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Роль шийної медіастиноскопії у діагностиці та лікуванні раку легень» за спеціальністю «онкологія». Науковий керівник - д.м.н. Верещако Р.І.

За тематикою має 14 публікацій.

 

Oleksandr Piskorskyi, Assist.Prof.

Graduated in 2014 from National Pirogov Memorial Medical University, a medical faculty. From 2014 to 2016 he studied in an internship at the Department of Oncology, Bogomolets National Medical University, specialty clinical oncology. In 2016. received specialization in Oncology from the Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education. From August 2016 to July 2018- studied at the clinical residency at the Department of Oncology at the Bogomolets NMU. Since September 2018 he is an assistant at the Department of Oncology at the Bogomolets NMU. He works on a clinical basis at the Department of Oncology - Kyiv Clinical Hospital on Railway Transport # 3 as an onco-surgeon.

He attended the following schools and courses: ESTS, Department of Thoracic Surgery, Otto Wagner Hospital, Vienna. Management of NSCLC, mesothelioma, typical and atypical carcinoid, as well as technical aspects of VATS lobectomies (April 2017), National Cancer Institute, Oncology Specialization in Minimally Invasive and Endoscopic Surgery, Intensive Radiology (22/07/16) - 23.08.16), 25th European Conference on General Thoracic Surgery, Innsbruck, Austria «Robot-assisted surgery» (May 28-31, 2017), Director of the State Expert Center of MoH of Ukraine «Good clinical practice» (Kyiv 5-6 October 2017).

During the period of work, he established himself as a diligent and qualified doctor. Takes an active part in the medical, pedagogical and scientific activities of the department and clinic. He has experience in conducting international clinical trials and is a co-investigator in three ongoing clinical trials.

In January 2019, was approved the topic of the dissertation for the Ph.D. degree  "The role of cervical mediastinoscopy in the diagnosis and treatment of lung cancer" in the specialty "Oncology". Scientific adviser - MD Vereshchako RI

Author of 14 publications.

 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable