Новини кафедри


        За міжнародною статистикою, 2,5 з 10 смертей від онкологічної патології — це смерть від раку легенів, а в 1 людини з 14... (Докладніше...)
Рак шийки матки.                                 В 2020 році, в... (Докладніше...)
Звязок між “сімейним” раком, мутаціями BRCA та посиленим спостереженням за пацієнтами.            ... (Докладніше...)

Навчально-методична робота

e-mail Друк PDF

Провідним напрямком у роботі кафедри онкології є навчально-методична робота. Щорічний обсяг навчальної роботи складає 7-8 тисяч академічних годин.

Основні навчальні курси: курс онкології для студентів 4 курсу стоматологічного факультету, 5 та 6 курсів медичних факультетів, факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, медико-психологічного факультету; елективний курс «Паліативна хірургія» для студентів 6 курсу медичних факультетів, факультету підготовки лікарів для Збройних сил України; курс «Клінічна онкологія» для лікарів інтернів зі спеціальності «Клінічна онкологія», цикли «Онкологія» для лікарів-інтернів зі спеціальності «Хірургія», «Медична психологія».

Лекції, побудовані за проблемним принципом, які читають професори та доценти кафедри, супроводжуються використанням мультимедійного та інтерактивного обладнання. Останні дозволяють демонструвати результати сучасних методів обстеження та відеозаписи окремих етапів операцій.

Керуючись принципами Болонської декларації, викладачі кафедри велику увагу приділяють впровадженню європейських стандартів підготовки молодих лікарів. На практичних заняттях широко використовуються тестові програми для сприяння засвоєння учбового матеріалу, постійно удосконалюються практичні навички студентів. Основна частина заняття проводиться у ліжка хворого, у діагностичних відділеннях і консультативній поліклініці.

Клінічними базами є провідні онкологічні установи: Національний інститут раку, Київський міський клінічний онкологічний центр, що дозволяє демонструвати студентам новітні діагностичні методи, проводити курацію хворих з будь-якою онкологічною патологією, застосовуючи сучасні терапевтичні засоби.

Велика робота проведена викладачами кафедри по переходу на Болонську систему навчання. Розроблені робоча навчальна програма, методичні рекомендації для студентів для практичних занять і самостійної роботи, методичні рекомендації для викладачів. Постійна робота проводиться по поповненню бази тестових завдань для перевірки проміжного та кінцевого рівня знань, у тому числі для бази даних державних кваліфікаційних іспитів КРОК-2 і КРОК-3.

Протягом останніх 5 років були видані підручники «Онкологія» українською, російською та англійською мовами, посібник для лікарів «Алгоритми сучасної онкології», посібники для студентів та лікарів-інтернів «Діагноз у клінічній онкології», «Сучасні методи променевої діагностики в онкології», «Рак молочної залози», «Колоректальний рак». Видане ІІ видання підручника «Онкологія». Співробітники кафедри є співавторами національного підручнику «Онкологія».

На кафедрі створені всі умови для викладання курсу англійською мовою. П’ять викладачів кафедри пройшли навчання на курсах на кафедрі іноземних мов НМУ та отримали відповідні сертифікати. Повністю сформований пакет навчально-методичної документації англійською мовою. У 2010 р. видано англомовний підручник.

Щорічно навчання на кафедрі проходять 10-12 груп іноземних студентів, яким викладають найдосвідченіші викладачі. У викладанні враховуються особливості онкологічної захворюваності та надання спеціалізованої допомоги у відповідних країнах.

Багато уваги на кафедрі приділяється організації самостійної роботи студентів, для чого активно використовуються такі форми, як курація хворих, вирішення ситуаційних задач, самостійне оволодіння методами дослідження. Це дозволяє студентам засвоювати необхідні навички, поглиблювати одержані знання.

З 1999 р. плідно працює науковий студентський гурток. На сьогоднішній день у гуртку займаються близько 30 студентів. Гуртківці беруть участь в наукових конференціях, форумах, симпозіумах регіонального та міжнародного масштабу. Студентський науковий гурток – це ефективний засіб залучення здібної молоді до занять творчою, дослідницькою роботою.

Відповідальною на кафедрі онкології за навчально-методичну роботу є доцент к.м.н. Лобанова О.Є.

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ОНКОЛОГІЇ

на 2017/18 навчальний рік

I.Навчально-методична робота

1.    Удосконалення методичних документів (розробок практичних занять для студентів, для викладачів, для самостійної роботи студентів) для студентів 4 курсу стоматологічного, 5 та 6 курсів медичних, 6 курсу медико-психологічного курсів.

2.    Розробка нових та удосконалення існуючих тестових завдань та ситуаційних задач для перевірки рівня знань студентів 4, 5 та 6 курсів медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів.

3.    Поповнення кафедральної бази тестових завдань формату А; редагування та створення нових тестів для бази ліцензійного іспиту КРОК-2.

4.    Постійне оновлення лекцій (презентацій, конспектів та методичних розробок), створення лекцій-візуалізацій.

5.    Вдосконалення викладання онкології англійською мовою.

6.    Постійний аналіз та обговорення на засіданнях кафедри досвіду викладання, якості ведення практичних занять та читання лекцій.

7.    Підготовка студентів 6 курсу до складання ліцензійного іспиту КРОК-2.

8.    Участь співробітників кафедри у навчально-методичних засіданнях та конференціях НМУ; вивчання та виконання наказів по НМУ та інструктивних матеріалів навчального відділу університету.

9.    Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри на ФУВ згідно графіку проходження курсів.

II. Наукова робота

1.    Продовжити виконання запланованих НДР та скласти проміжний звіт.

2.    Продовжити розробку методів комплексного лікування, виробити індивідуалізовані підходи для планування медикаментозного та хірургічного лікування хворих на рак молочної залози.

3.    Продовжити дослідження щодо фертильності онкологічних хворих.

4.    Продовжити розробку методів комплексного лікування, виробити індивідуалізовані підходи для планування медикаментозного та хірургічного лікування онкогінекологічних хворих.

5.    Проводити пошук шляхів покращення результатів лікування хворих на злоякісні новоутворення органів грудної порожнини.

6.    Публікація наукових здобутків кафедри у провідних наукових часописах; участь та доповіді на наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах.

7.    Публікація методичних рекомендацій.

8.    Подати до патентного відділу НМУ три заявки на корисну модель.

9.    Організація та проведення науково-практичних заходів.

10.Залучення студентів, молодих науковців та співробітників закладів охорони здоров’я до наукової роботи кафедри.

III. Лікувально-консультативна робота

1.    Проведення лікувальної роботи на клінічних базах кафедри – Киівському міському клінічному онкологічному центрі, Національному інститутові раку та вузлової лікарні ст. Дарниця.

2.    Виконання оперативних втручань, ведення передопераційної підготовки та післяопераційного періоду онкологічних хворих на базах кафедри.

3.    Ведення медичної документації (амбулаторних карт, карт стаціонарних пацієнтів, протоколів операцій тощо)

4.    Ведення консультативного прийому онкологічних хворих на клінічних базах.

5.    Участь та проведення обходів, клінічних розборів, клініко-патанатомічних конференцій.

6.    Участь у перевірках якості надання спеціалізованої допомоги онкологічним хворим в лікувально-профілактичних закладах міста.

7.    Аналіз результатів лікування хворих в базових відділеннях.

8.    Впровадження стандартів лікування онкологічних хворих в практику охорони здоров’я та удосконалення існуючих методів діагностики та лікування злоякісних новоутворень.

IV.Виховна робота

1.    Продовження роботи з фахового наставництва студентів 5 та 6 курсів медичних факультетів.

2.    Робота студентського наукового гуртка (зустріч з провідними спеціалістами певної галузі клінічної онкології тощо).

3.    Проведення бесід зі студентами про важливість утримання від шкідливих звичок, неприпустимість паління та вживання алкогольних напоїв протягом семестру.

План методичних засідань кафедри онкології

на осінньо-зимовий семестр 2018/19 навчального року

alt

alt

alt

 

 

 

Розподіл лекційних потоків та академічних груп між викладачами кафедри:

Cannot find the download! ID=1383

Cannot find the download! ID=1387

Графік ПМК
Author  Date 2017-10-01 Filesize 212.55 KB Download 747

 

Інформація на весняно-літній семестр 2017/18 навчального року

План навчально-методичних засідань

alt

alt

alt

alt

Розподіл академічних груп між викладачами

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable