Новини кафедри


Співробітники кафедри онкології організували майстер-клас (жива хірургія) в рамках конгресу MASC 1-3 червня 2018 Medical Aesthetic Synergy Congress - це... (Докладніше...)
Кафедра онкології увійшла у 30 найкращих кафедр університету та отримала подяку за вагомий внесок у розвиток студентської науки 29... (Докладніше...)
Завідувач кафедри онкології д.мед.н. Р.І. Верещако на 26-й Щорічній конференцій ESTS (Європейського товариства торакальних хірургів) у м.... (Докладніше...)

Навчально-методична робота

e-mail Друк PDF

Провідним напрямком у роботі кафедри онкології є навчально-методична робота. Щорічний обсяг навчальної роботи складає 7-8 тисяч академічних годин.

Основні навчальні курси: курс онкології для студентів 4 курсу стоматологічного факультету, 5 та 6 курсів медичних факультетів, факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, медико-психологічного факультету; елективний курс «Паліативна хірургія» для студентів 6 курсу медичних факультетів, факультету підготовки лікарів для Збройних сил України; курс «Клінічна онкологія» для лікарів інтернів зі спеціальності «Клінічна онкологія», цикли «Онкологія» для лікарів-інтернів зі спеціальності «Хірургія», «Медична психологія».

Лекції, побудовані за проблемним принципом, які читають професори та доценти кафедри, супроводжуються використанням мультимедійного та інтерактивного обладнання. Останні дозволяють демонструвати результати сучасних методів обстеження та відеозаписи окремих етапів операцій.

Керуючись принципами Болонської декларації, викладачі кафедри велику увагу приділяють впровадженню європейських стандартів підготовки молодих лікарів. На практичних заняттях широко використовуються тестові програми для сприяння засвоєння учбового матеріалу, постійно удосконалюються практичні навички студентів. Основна частина заняття проводиться у ліжка хворого, у діагностичних відділеннях і консультативній поліклініці.

Клінічними базами є провідні онкологічні установи: Національний інститут раку, Київський міський клінічний онкологічний центр, що дозволяє демонструвати студентам новітні діагностичні методи, проводити курацію хворих з будь-якою онкологічною патологією, застосовуючи сучасні терапевтичні засоби.

Велика робота проведена викладачами кафедри по переходу на Болонську систему навчання. Розроблені робоча навчальна програма, методичні рекомендації для студентів для практичних занять і самостійної роботи, методичні рекомендації для викладачів. Постійна робота проводиться по поповненню бази тестових завдань для перевірки проміжного та кінцевого рівня знань, у тому числі для бази даних державних кваліфікаційних іспитів КРОК-2 і КРОК-3.

Протягом останніх 5 років були видані підручники «Онкологія» українською, російською та англійською мовами, посібник для лікарів «Алгоритми сучасної онкології», посібники для студентів та лікарів-інтернів «Діагноз у клінічній онкології», «Сучасні методи променевої діагностики в онкології», «Рак молочної залози», «Колоректальний рак». Видане ІІ видання підручника «Онкологія». Співробітники кафедри є співавторами національного підручнику «Онкологія».

На кафедрі створені всі умови для викладання курсу англійською мовою. П’ять викладачів кафедри пройшли навчання на курсах на кафедрі іноземних мов НМУ та отримали відповідні сертифікати. Повністю сформований пакет навчально-методичної документації англійською мовою. У 2010 р. видано англомовний підручник.

Щорічно навчання на кафедрі проходять 10-12 груп іноземних студентів, яким викладають найдосвідченіші викладачі. У викладанні враховуються особливості онкологічної захворюваності та надання спеціалізованої допомоги у відповідних країнах.

Багато уваги на кафедрі приділяється організації самостійної роботи студентів, для чого активно використовуються такі форми, як курація хворих, вирішення ситуаційних задач, самостійне оволодіння методами дослідження. Це дозволяє студентам засвоювати необхідні навички, поглиблювати одержані знання.

З 1999 р. плідно працює науковий студентський гурток. На сьогоднішній день у гуртку займаються близько 30 студентів. Гуртківці беруть участь в наукових конференціях, форумах, симпозіумах регіонального та міжнародного масштабу. Студентський науковий гурток – це ефективний засіб залучення здібної молоді до занять творчою, дослідницькою роботою.

Відповідальною на кафедрі онкології за навчально-методичну роботу є доцент к.м.н. Лобанова О.Є.

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ОНКОЛОГІЇ

на 2017/18 навчальний рік

I.Навчально-методична робота

1.    Удосконалення методичних документів (розробок практичних занять для студентів, для викладачів, для самостійної роботи студентів) для студентів 4 курсу стоматологічного, 5 та 6 курсів медичних, 6 курсу медико-психологічного курсів.

2.    Розробка нових та удосконалення існуючих тестових завдань та ситуаційних задач для перевірки рівня знань студентів 4, 5 та 6 курсів медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів.

3.    Поповнення кафедральної бази тестових завдань формату А; редагування та створення нових тестів для бази ліцензійного іспиту КРОК-2.

4.    Постійне оновлення лекцій (презентацій, конспектів та методичних розробок), створення лекцій-візуалізацій.

5.    Вдосконалення викладання онкології англійською мовою.

6.    Постійний аналіз та обговорення на засіданнях кафедри досвіду викладання, якості ведення практичних занять та читання лекцій.

7.    Підготовка студентів 6 курсу до складання ліцензійного іспиту КРОК-2.

8.    Участь співробітників кафедри у навчально-методичних засіданнях та конференціях НМУ; вивчання та виконання наказів по НМУ та інструктивних матеріалів навчального відділу університету.

9.    Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри на ФУВ згідно графіку проходження курсів.

II. Наукова робота

1.    Продовжити виконання запланованих НДР та скласти проміжний звіт.

2.    Продовжити розробку методів комплексного лікування, виробити індивідуалізовані підходи для планування медикаментозного та хірургічного лікування хворих на рак молочної залози.

3.    Продовжити дослідження щодо фертильності онкологічних хворих.

4.    Продовжити розробку методів комплексного лікування, виробити індивідуалізовані підходи для планування медикаментозного та хірургічного лікування онкогінекологічних хворих.

5.    Проводити пошук шляхів покращення результатів лікування хворих на злоякісні новоутворення органів грудної порожнини.

6.    Публікація наукових здобутків кафедри у провідних наукових часописах; участь та доповіді на наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах.

7.    Публікація методичних рекомендацій.

8.    Подати до патентного відділу НМУ три заявки на корисну модель.

9.    Організація та проведення науково-практичних заходів.

10.Залучення студентів, молодих науковців та співробітників закладів охорони здоров’я до наукової роботи кафедри.

III. Лікувально-консультативна робота

1.    Проведення лікувальної роботи на клінічних базах кафедри – Киівському міському клінічному онкологічному центрі, Національному інститутові раку та вузлової лікарні ст. Дарниця.

2.    Виконання оперативних втручань, ведення передопераційної підготовки та післяопераційного періоду онкологічних хворих на базах кафедри.

3.    Ведення медичної документації (амбулаторних карт, карт стаціонарних пацієнтів, протоколів операцій тощо)

4.    Ведення консультативного прийому онкологічних хворих на клінічних базах.

5.    Участь та проведення обходів, клінічних розборів, клініко-патанатомічних конференцій.

6.    Участь у перевірках якості надання спеціалізованої допомоги онкологічним хворим в лікувально-профілактичних закладах міста.

7.    Аналіз результатів лікування хворих в базових відділеннях.

8.    Впровадження стандартів лікування онкологічних хворих в практику охорони здоров’я та удосконалення існуючих методів діагностики та лікування злоякісних новоутворень.

IV.Виховна робота

1.    Продовження роботи з фахового наставництва студентів 5 та 6 курсів медичних факультетів.

2.    Робота студентського наукового гуртка (зустріч з провідними спеціалістами певної галузі клінічної онкології тощо).

3.    Проведення бесід зі студентами про важливість утримання від шкідливих звичок, неприпустимість паління та вживання алкогольних напоїв протягом семестру.

План методичних засідань кафедри онкології

на осінньо-зимовийсеместр 2017/18навчального року

Дата, час, місце проведення

Порядок денний

Відповідальні

30.08.2017

8.30-10.00

 

 

Кафедра

вул. Верховинна, 69

1

1. Інформація про підсумки 2016/17навчального року та завдання на 2017/18н.р.

Зав. кафедрою

доктор медичних наук

Верещако Р.І.,

 

 

відповідальний за навчально-методичну роботу

доцент Лобанова О.Є.

 

 

2. Про готовність кафедри до проведення практичних занять та читання лекцій на осінньо-зимовий семестр 2017/18н. р. на 4, 5 та 6 курсах. Затвердження оновленої програми навчання студентів 5 та 6 курсу, тематики, регламенту проведення занять та підсумкового контролю.

3. Про забезпечення лекційного курсу на 5 курсі медичних факультетів в 2017/18н.р.

4. Про оновлення методичних розробок практичних занять студентів 4 курсу стоматологічного факультету, та 5 і 6 курсу медичних факультетів.

5. Поточні справи.

15.09.2017

10.20-11.20

 

Кафедра

вул. Верховинна, 69

2

1.     Обговорення досвіду читання лекцій на 5 курсі медичних факультетів.

Зав. кафедрою

доктор медичних наук

Верещако Р.І.,

 

 

відповідальний за навчально-методичну роботу

доцент Лобанова О.Є.

 

 

2.     Обговорення лекції доц. Зотова О.С. «Рак та передракові захворювання молочної залози» студентам 5 курсу

3.     Про особливості викладання онкології на 6 курсі медичних факультетів і заходи по підготовці до ліцензійного іспиту КРОК-2

4.     Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів кафедри.

5.     Про стан  використання робочих зошитів для самостійної роботи студентів

29.09.2017

10.20-11.20

 

Кафедра

вул. Верховинна, 69

3

1.                 Інформація про стан ведення навчальної документації на кафедрі - АСУ Електронний деканат.

Зав. кафедрою

доктор медичних наук

Верещако Р.І.,

 

відповідальний за навчально-методичну роботу

доцент Лобанова О.Є.

2. Про підготовку нових тестових завдань для контролю знань студентів 5 та 6 курсів.

3. Обговорення лекції проф. Г.О. Вакуленко «Пухлини органів жіночої статевої системи» для студентів 5 курсу

4. Про методику проведення проміжного та підсумкового модульного контролю рівня знань студентів згідно «Тимчасового положення…»

5. Поточні справи.

13.10.2017

10.20-11.20

 

Кафедра

вул. Верховинна, 69

4

1. Обговорення практичних занять ас. Гривкової Л.В. та ас. Тимовської Ю.О. які були відвідані зав. кафедрою та відповідальним за навчально-методичну роботу.

Зав. кафедрою

доктор медичних наук

Верещако Р.І.,

 

відповідальний за навчально-методичну роботу

доцент Лобанова О.Є.

 

 

2. Про викладання елективного курсу «Паліативна медицина» для студентів 6 курсу медичних факультетів.

3. Про вдосконалення та оновлення методичних розробок практичних занять та лекцій.

4. Поточні справи.

27.10.2017

10.20-11.20

 

Кафедра

вул. Верховинна, 69

5

1. Про виконання вказівок навчально-методичного відділу НМУ.

 

Зав. кафедрою

доктор медичних наук

Верещако Р.І.,

 

відповідальний за навчально-методичну роботу

доцент Лобанова О.Є.

 

2. Про впровадження наукових розробок кафедри у навчальний процес.

3. Про роботу інтернів 1 року навчання на клінічних базах кафедри.

4. Про результати проведення ПМК на 5 та 6 курсах.

5.Обговорення лекції к.м.н. Пономарьової О.В. «Сучасні аспекти протипухлинної медика-ментозної терапії».

6.Поточні справи.

17.11.2017

10.20-11.20

 

Кафедра

вул. Верховинна, 69

6

 

1. Про стан викладання студентам 5 та 6 курсу англомовної форми навчання

Зав. кафедрою

доктор медичних наук

Верещако Р.І.,

 

відповідальний за навчально-методичну роботу

доцент Лобанова О.Є.

 

 

 

2. Про виконання графіку взаємовідвідування практичних занять викладачами та відвідування лекцій співробітниками кафедри.

3. Обговорення лекції професора, д.м.н. Чешука В.Є. «Пухлини шкіри, м’яких тканин, кісток» студентам 5 курсу.

4. Завдання кафедри по підготовці студентів 6 курсу до складання ліцензійного іспиту КРОК-2.

5. Поточні справи.

30.11.2017

10.20-11.20

 

Кафедра

вул. Верховинна, 69

7

1. Про стан навчання на кафедрі студентів-іноземців.

 

 

Зав. кафедрою

доктор медичних наук

Верещако Р.І.,

 

 

відповідальний за навчально-методичну роботу

доцент Лобанова О.Є.

 

2.Інформація про порядок ліквідацію академіч-ної заборгованості студентами 4, 5 та 6 курсів.

3. Про роботу факультету удосконалення викладачів та стан підвищення кваліфікації викладачами кафедри.

4. Про стан навчання на кафедрі інтернів суміжних циклів.

5.Про проміжні підсумки проведення ПМК на 5 та 4 курсах.

15.12.2017

10.20-11.20

 

Кафедра

вул. Верховинна, 69

8

1. Про стан оволодіння практичними навичками студентів 5 курсу медичних факультетів.

Зав. кафедрою

доктор медичних наук

Верещако Р.І.,

 

відповідальний за навчально-методичну роботу

 доцент Лобанова О.Є.

 

2. Про стан навчальної дисципліни, наслідки складання підсумкових занять за змістовними модулями студентами 5 курсу.

3. Обговорення практичних занять доц. Сидорчука О.І  та ас. Мотузюка І.М. та., які були відвідані зав. кафедрою та відповідальним за навчально-методичну роботу.

4. Поточні справи.

29.12.2017

10.20-11.20

 

Кафедра

вул. Верховинна, 69

9

1. Про виконання Наказів по НМУ та вказівок навчально-методичного відділу про організа-цію навчального процесу .

Зав. кафедрою

доктор медичних наук

Верещако Р.І.,

 

 професор Вакуленко Г.О.,

 

відповідальний за навчально-методичну роботу

доцент Лобанова О.Є.

 

2. Про стан впровадження у навчальний процес принципів доказової медицини та стандартів діагностики та лікування онкологічних хворих

3. Обговорення практичного заняття проф. Г.О. Вакуленко для студентів 6 курсу, яке було відвідане зав. кафедрою та відповідальним за навчально-методичну роботу.

4. Про заходи щодо оптимізації представлення матеріалів методичного забезпечення навчального процесу для студентів на інтернет-сайті кафедри.

5. Поточні справи.

 

12.01.2018

10.20-11.20

 

 

Кафедра

вул. Верховинна, 69

10

1. Про досвід викладання  на 4-6 курсах: досягнення, проблеми, шляхи удосконалення.

   

Зав. кафедрою

доктор медичних наук

Верещако Р.І.,

 

відповідальний за навчально-методичну роботу

доцент Лобанова О.Є.

2. Про підсумки складання ПМК в осінньо-зимовому семестрі студентами 5 та 6 курсів.

3. Інформація про порядок ліквідації академзаборгованості студентами 5 та 6 курсів.

4.Про стан навчання інтернів по спеціальності «клінічна онкологія» та їх підготовка до кваліфікаційного іспиту

5. Поточні справи.

Розподіл лекційних потоків та академічних груп між викладачами кафедри:

Розподіл академічних груп між викладачами
Author  Date 2017-10-01 Filesize 348.32 KB Download 465

Розподіл лекційних потоків між викладачами
Author  Date 2017-10-01 Filesize 668.11 KB Download 155

Графік консультацій та ПМК
Author  Date 2017-10-01 Filesize 217.31 KB Download 227

 

Інформація на весняно-літній семестр 2017/18 навчального року

План навчально-методичних засідань

alt

alt

alt

alt

Розподіл академічних груп між викладачами

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable

Вхід для користувачів